Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor levering van producten door The Beer Base Company B.V. (handelsnaam van Brew Power B.V.)

Grasweg 49, 1031 HX Amsterdam.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je iets bij The Beer Base Company B.V. koopt of hebt gekocht. We doen ons best om deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat we voor jou doen en wat we van je verwachten.

Soms hebben we aparte voorwaarden bij een product. In dat geval gelden daarnaast deze algemene voorwaarden ook.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen The Beer Base Company B.V. en jou komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat je het bestelformulier op de site van The Beer Base Company B.V. volledig en correct invult.
 2. We werken continu aan een veilige webomgeving, zodat je met een gerust hart bij The Beer Base Company B.V. kan
 3. Als je iets bestelt bij The Beer Base Company B.V., krijg je daarvan een bevestiging per mail. Daarna houden we je steeds op de hoogte, totdat je bestelling er is.
 4. We voegen zoveel mogelijk informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je op onze website.
 5. Je kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door The Beer Base Company B.V. aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn voor de eerstvolgende bezorging. Mocht deze wijziging of opzegging de gereed staande uitlevering kruizen zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

Ontbinding overeenkomst

Indien je je verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt heeft The Beer Base Company B.V. de keuze om:

- Je de gelegenheid te geven om binnen een door The Beer Base Company B.V. gestelde termijn alsnog aan je verplichtingen te voldoen;

- de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

- The Beer Base Company B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op je te verhalen.

Prijs

 1. Alle prijzen op onze site zijn inclusief btw.
 2. The Beer Base Company B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in abonnementsvorm aangeboden producten tijdens de looptijd van het abonnement te wijzigen, waarbij The Beer Base Company B.V. je uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en je de mogelijkheid te geven om de service binnen 10 dagen op te zeggen.
 3. Normale verzending is altijd gratis.

Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door The Beer Base Company B.V. aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Met het uitvoeren van de eerste betaling op de website van The Beer Base Company B.V., geef je The Beer Base Company B.V. toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke levering.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht worden.
 5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is The Beer Base Company B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op je te verhalen.
 6. Facturen en betalingsherinneringen worden door The Beer Base Company B.V. uitsluitend elektronisch aangeboden.
 7. Het door The Beer Base Company B.V. te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Je geplaatste bestelling.
 8. Als door een wijziging tijdens de looptijd van het abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt, behoudt The Beer Base Company B.V. het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

Levering en uitvoering

 1. Wij bezorgen overal in Nederland.
 2. Levering geschiedt op kosten van The Beer Base Company B.V. op het bij de bestelling opgegeven adres.
 3. The Beer Base Company B.V. bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Wilt u het afleveradres wijzigen en deze een gereedstaande levering kruizen dan zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.
 4. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt.

Herroeping overeenkomst

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Hij zal het product niet openen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Privacy

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij met persoonsgegevens. Voor informatie hierover verwijzen wij naar onze site en de daarop geplaatste privacyverklaring.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. The Beer Base Company B.V. garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door The Beer Base Company B.V. verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 2. The Beer Base Company B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu.

Wijzigingen

The Beer Base Company B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

Geschillen

 1. Op alle verbintenissen tussen The Beer Base Company B.V. en jou is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen The Beer Base Company B.V. en jou, voortvloeiende uit dan wel verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »